פיתוח והערכת תהליכים ותוצרים בהוראת מדעים

ד"ר מרים וליצקר-פולק

חובה

שו"ת, 2 ש"ס

 

מטרות הקורס

1.  תפיסת ההערכה בשירות הלמידה, הערכה מעצימה בפיתוח תהליכים ותוצרים בזיקה לתפיסה הרעיונית, לגישות ולרעיונות המרכזיים במדעים ובהוראתם.

2.  דיון בפיתוח סביבת למידה קונסטרוקטיביסטית, בגישת הל"ה (הוראה-למידה-הערכה).

3.  דיון בפיתוח אסטרטגיות הל"ה המותאמות לריבוי אינטליגנציות בתנאי כיתה הטרוגנית, לאבחון תפיסות שגויות במדעים ולהתמודדות עמן.

4.  דיון בפיתוח אוריינות מדעית-טכנולוגית ומיומנויות חקר בהוראת המדעים ובהערכתן.

5.  דיון בשיקולים אתיים הנלווים לפיתוח ולהערכת תהליכים ותוצרים בהוראת המדעים.

6.  התנסות בפיתוח ובשימוש מושכל של כלי הערכה של תוצרי ההוראה-למידה (כמו: יומן למידה רפלקטיבי, פורטפוליו, מטלת ביצוע אותנטית, מבחן), ומחוונים, הערכת עמיתים והערכה עצמית.

7.  ליווי תהליך הפיתוח והלמידה ברפלקציה דו-ממדית - הסטודנט כמורה (בכיתתו) וכלומד (בקורס).

8.  הצגת רפרט והתייחסות ביקורתית למאמר מחקרי עדכני בנושא הערכת תהליכים, חומרי למידה ותכניות בהוראת מדעים, בפיתוח וביישום כלי הערכה, כמנוף להתפתחות מקצועית של המורה למדעים ולשיפור הסביבה הלימודית, תוך נקיטת עמדה.

 

 

נושאי הקורס

§    הערכה חלופית: גישת הל"ה – הוראה-למידה-הערכה, הערכה למען/בשירות הלמידה (הל"ל), הערכה משולבת למידה ( Integrated Assessment System- IAS), הערכה מעצבת והקשרית, בדיאלוג בונה צמיחה, כמנוף לטיוב ולפיתוח תהליכים חינוכיים ותוצריהם, אחריותיות ושקיפות; לעומת הגישה המסורתית: הערכה מסכמת, הערכה של הלמידה (הש"ל), מכוונת מבחן.

§      תפקידי ההערכה, יישומי הערכה אפקטיבית ותכנונה, גישות לפיתוח ולהערכת תהליכים ותוצריהם.

§      הערכה רב-ממדית ורב-כלית במהלך תהליכי פיתוח, הערכת ביצועי הבנה והתאמה להטרוגניות, לריבוי אינטליגנציות (גרדנר) ולסגנונות למידה בכיתה.

§      סביבת למידה קונסטרוקטיביסטית, אותנטית ורלוונטית, המטפחת הכוונה עצמית ללמידה, פיתוח מיומנויות ואוריינות מדעית-טכנולוגית, בגישת STS (Science-Technology-Society).

§      למידה משמעותית, פעילה, הבניית ידע, הערכה מאבחנת ומעצבת, בזיהוי תפיסות שגויות במדעים ובהתמודדות פדגוגית עמן.

§      רפלקציה בלמידה ובהוראה, יישומיה בתהליכים ובמטלות לימודיות במדעים, ככלי לשיקוף ולקידום איכותם, רפלקציה in action ו-on action.

§      סטנדרטים במדעים (של תוכן וביצוע) – עקרונות, גישות, דוגמאות.

§      הערכה הוגנת, מעצבת ומלמדת הלימה בין יעדים-תהליך-הערכה, הפעלת שיקולים אתיים.

§      צמצום אפקט ההילה, מחוון קריטריונים רב-מימדי תקף ומהימן, שיתוף תלמידים / מורים / הורים / בפיתוחו ובהערכה (הערכת מורה, עמיתים, עצמית); חוזה אישי.

§      הערכה רב-ממדית של ספר לימוד.

§      הערכה חיצונית רחבת היקף: בחינת בגרות במדעים, מבחן מיצ"ב ומבחנים בינלאומיים במדעים (PISA, TIMSS).

 

×    מגוון כלים להערכת תהליכים ותוצרים בהוראת מדעים פיתוח ויישום מושכל של כלים נבחרים מבין הבאים:

§      יומן למידה רפלקטיבי: עקרונות, יישומים, משוב מורה מעצב.

§      שיעורי בית.

§      מבחן הישגים סוגי מבחנים (מעוגני קריטריון, נורמה, מבוססי סטנדרטים או התקדמות אישית). שלבי טיפול במבחן: תכנונו, תוקף ומהימנות, כללים לחיבורו (מבנה, סוגי פריטים), לבדיקתו, מחוון להערכתו, משוב לתלמידים על התוצאות; מיפוי כיתתי והסקת מסקנות פדגוגיות לעיצוב ההוראה. מבחן אלטרנטיבי (מעשי, בע"פ, קבוצתי).

§      בחינת בגרות במדעים עיונית ומעשית.

§      מטלת ביצוע אותנטית ומחוון קריטריונים רב-ממדי – מאפיינים ויישום.

§      פורטפוליו (תלקיט) – כמשקף תהליך ותוצרים: מטרות, מאפיינים ואופן אירגון.

§      מפת מושגים.

§      פרויקט חקר במדעים קריטריונים להערכת תכנון, ביצוע, הצגה, תערוכה.

 

דרכי ההוראה

§      שילוב בין הרצאות וסדנאות, בהן ייושם הנלמד הלכה למעשה: פעילות סדנאית בפיתוח ובהערכה.

§      התנסות בהערכת עמיתים והערכת מנחה, ובעקבותיהן שכתוב ושיפור.

 

×         דרישות הקורס

·      10% - נוכחות חובה (לפחות ב-80% מהשיעורים) והשתתפות פעילה בדיון ובסדנאות בכיתה, יחס ראוי לקורס, מעורבות והשקעה בקורס, עמידה בלו"ז (הגשת מטלות והגעה בזמן לשיעור).

·      90% - פורטפוליו (תלקיט) המשקף פיתוח והערכה מלווה, כמנוף לשיפור (כמפורט להלן) והגשת יומני למידה רפלקטיביים, כך שתשתקף הלמידה וההתפתחות בקורס.

·      יחולקו הנחיות נפרדות בכל סדנה.

[עבור כל מטלה שתשוכתב: 60% - תוצר ראשוני; 40% - איכות השכתוב ותוצר משופר]

 

פריטים שייכללו בפורטפוליו

(הניקוד ייבחר על ידי הסטודנט על פי הטווח המוצע)

ניקוד

כתיבת יומני למידה רפלקטיביים (יחולקו דפי הנחיות לשני סוגי יומנים).

§     יומן הלמידה הגרפי ימולא בסיום כל שיעור, ויוגש למנחה לפחות פעם אחת במהלך הסמסטר לשם דיאלוג והערכה מעצבת (אישי).

§     יומן הלמידה המפורט ייכתב לפחות פעם אחת במהלך הסמסטר ויוגש למנחה כנ"ל (אישי).

20-10

15-7

§     פיתוח מטלת ביצוע אותנטית + מחוון רב-מימדי להערכה (צוותי, בשיעור)

§     או:  מבחן + מחוון רב-מימדי להערכה (צוותי, בשיעור)

§     או: הנחיות לתלמיד לפורטפוליו + מחוון רב מימדי להערכה

§     או: שאלון משוב על תהליך פדגוגי בתחום הוראת המדעים (עם פירוט רקע על התהליך).

ניתן להגיש להערכה מעצבת של המרצה, ותינתן אפשרות לשפרו ולהגישו בפורטפוליו (60% תוצר ראשוני ו-40% תוצר משופר).

40-25

תוצר ראשוני – 60%

תוצר משופר – 40%

ניתוח ביקורתי והצגת רפרט על מאמר מחקרי נבחר (עדכני משנות ה-2000) בתחום הערכת תהליכים, חומרי למידה ותכניות בהוראת מדעים, או פיתוח ויישום כלי הערכה בשיעורי מדעים, כמנוף לשיפור הסביבה הלימודית (צוותי). הדיווח (בכתב ובעל פה) יכלול:

א.    סיכום המאמר (עד שני עמודים) (50%): רציונל, שיטת המחקר, תוצאות ומסקנות עיקריות. יש לצרף את צילום המאמר ולציין את הביבליוגרפיה שלו.

ב.     התייחסות ביקורתית של המציגים (50%):

1) למרכיבים במאמר המעידים על סביבת למידה קונסטרוקטיביסטית ועל עקרונות הערכה רב-ממדית, תוך שימוש בטרמינולוגיה מקצועית מתאימה.

2) להיבטים אתיים וערכיים.

3) עמדה אישית כלפי הנושא הנחקר והמלצות יישומיות שלכם מעבר לאלו של החוקרים, הצעות למחקרים נוספים וכיו"ב.

ניתן להגיש להערכה מעצבת של המרצה לפני ההצגה, וייערך עליו דיון לאחר ההצגה. תינתן אפשרות לשפרו (60% תוצר ראשוני ו-40% תוצר משופר).

35-25

בנספחים יש לכלול את כל המטלות שבוצעו במהלך הסמסטר אך לא נבחרו להיכלל בגוף התלקיט

90%

 

ביבליוגרפיה

חובה

בירנבוים, מ' (1997). חלופות בהערכת הישגים. תל אביב: רמות.

בירנבוים, מ' (2007). הערכה לשם למידה ומאפייני תרבות בית ספרית המעצימים אותה.  הד החינוך, 81 (7), 46-40.

בן מנחם, ע' וסלע, ל' (2005). שילוב המבחן בתרבות ההערכה. אאוריקה, 21, 32-36.

דרסלר, מ' וסלע, ל' (עורכות) (2005). תרבות הערכה בלימודי מדע וטכנולוגיה. איאוריקה, 21 (כל הגיליון). תל אביב: מט"ח, אוניברסיטת תל אביב.

וליצקר, מ' (2006). הוראת ביולוגיה - דרכי הוראה-למידה-הערכה: תרבות הל"ה כמנוף לשיפור. טבעון: מכללת אורנים, וחיפה: הטכניון, המחלקה להוראת המדעים והטכנולוגיה.

וליצקר, מ' (2005). גיוון בדרכי הוראה-למידה ליצירת סביבה תומכת למידה. אוגדן מוט"ב (מדע וטכנולוגיה בחברה), הטכניון, המחלקה להוראת הטכנולוגיה והמדעים, מכון ויצמן למדע, המחלקה להוראת המדעים, משרד החינוך – האגף לת"ל ומל"מ – המרכז הישראלי לחינוך מדעי טכנולוגי,  106-85.

וליצקר, מ' (2003). תיאוריית "האינטליגנציות המרובות" - התוויית דרך לשיטות הוראה-למידה והערכה חלופיות במוט"בחוזר הפיקוח על מוט"ב (מדע וטכנולוגיה בחברה), 2, משרד החינוך והתרבות, המזכירות הפדגוגית, 107-94.

נוסינוביץ, ר' ודודי, ו' (2000). הערכה: אפשר גם אחרת. המרכז להוראת המדעים, המרכז הארצי למורי הביולוגיה, האוניברסיטה העברית בירושלים.

קמרון, ה' ופרוינד, ט' (2007). אופקים חדשים בהערכת הישגים בבית הספר. תל אביב: מט"ח.

רום, א' (2008). הערכה פנימית והערכת המורה את עצמו במערכת הבית ספרית. מוט"ב כעת, 1, 12-8.

רום, א', חפיף, ע', גונדה קרן, י', סולימני, ר' ונחשון, מ' (2006). התלקיט ככלי הוראה-למידה-הערכה במוט"ב. http://www.mutav.org.il/docs/42_ppdf.pdf

תמיר, פ' (1998). מה מורים יודעים וחושבים על הערכת הישגים?  דפים, 24, 7-19.

Anderson, R.D. (2002). Reforming science teaching: what research says about inquiry? Journal of Science Teacher Education, 13(1), 1-12.

Birenbaum, M., Breuer, K., Cascallar, E., Dochy, F., Dori, J., Ridgeway, J., & R., Wiesemes, (2005). A Learning Iintegrate Assessment System – Executive Summary", In: Wiesemes, R., & G., Nickmanns, (Eds.), (2005), EARLI Series of Position Papers, 1-7.

Black, P., Harrison, C., Lee, C., Marshall, B., & D., Wiliam, (2002). Working Inside the Black Box. London: Department of Education & Professional Studies, Kings College.

Brookhart, S.M. (2008). Feedback that fits. Educational Leadership, 65(4), 54-59 (Informative Assessment).

Hosp, J. L. & Ardoin, S. P. (2008). Assessment for instructional planning. Assessment for Effective Intervention, 33(2), 69-77.

Kellaghan, T., Stufflebeam, D.L. & Wingate, L.A. (2003). International Handbook of Educational Evaluation. Dordrecht, Boston & London: Kluwer Academic Publishers.

Tuker, P.D. & Strong, J.H. (2005). Linking Teacher Evaluation and Student Learning.  Alexandria, Virginia: ASCD - Association for Supervision and Curriculum Development.

 

רשות

אילון, ב', אולשר, ג' ולזר, צ' (2005). היבטים חברתיים וטכנולוגיים בהוראת המדעים בחטיבת הביניים - הלכה למעשה: דוח מחקר. כפר סבא: מכללת בית ברל.

אמיר ר' (2005). קישור בין נושאים בתכנית הלימודים החדשה בביולוגיה.  מאגר פעילויות וחומרי הוראה והערכה. הוצאת האגף לפיתוח ת"ל משרד החינוך, המרכז להוראת המדעים האוניברסיטה העברית ירושלים, המרכז הישראלי לחינוך מדעי-טכנולוגי ע"ש עמוס דה-שליט.

אמיר, ר', ברנהולץ, ח' ופלד, ל' (2001). מיפוי מושגים בלמידה, בהוראה ובהערכה. ירושלים: המרכז הישראלי להוראת המדעים, האוניברסיטה העברית בירושלים.

ארמסטרונג, ת' (1997). אינטליגנציות מרובות בכיתה. ירושלים: הוצאת מכון ברנקו וייס לטיפוח החשיבה.

אשכנזי, ו', רוזנברג, י' ופלנר, צ' (2003). בסיס לתכנון ההוראה-למידה ולהערכת הישגים: תכנית הלימודים הרשמית. בתוך: ר' רז וש' בן אליהו (עורכים). איך עושים את זה? מדריך מעשי לחלופות בהערכת הישגים (עמ' 120-59). ירושלים: משרד החינוך, התרבות והספורט, המזכירות הפדגוגית, האגף לתכנון ופיתוח תכניות לימודים והאגף העל-יסודי, מעלות.

בירנבוים, מ', כ"ץ, ש', אמדור, ל' ואלון, ד' (2004). בהבניה מתמדת: סביבה לפיתוח מקצועי של מורים בנושא תרבות הל"ה המטפחת הכוונה עצמית בלמידה. ירושלים - משרד החינוך המינהל הפדגוגי האגף לחינוך יסודי ותל אביב: אוניברסיטת ת"א, החוג לתכנון לימודים ולהוראה.

בכר, ח', עפרת, נ' וגנוסר, ש' (2002). קשיים בהוראת הביולוגיה: מודעות, מעורבות ואסטרטגיות הוראה. ירושלים: המרכז הישראלי להוראת המדעים, האוניברסיטה העברית.

ברוקס, ג'. ז'. וברוקס, מ'.ג'. (1997). לקראת הוראה קונסטרוקטיביסטית בחיפוש אחר ההבנה. ירושלים: הוצאת מכון ברנקו וייס לטיפוח החשיבה.

גלובמן, ר' וקולא, ע' (2005). הערכה מרובת פנים במערכת החינוך. חולון: יסוד.

וגנר, מ' (1991). יש מבחן! בניית מבחני הישגים והערכתם. ירושלים: מכון הנרייטה סולד, משרד החינוך והתרבות.

וגנר, ת' (2006) (תרגום). מסמך מסגרת ההערכה של TIMSS. רחובות: מכון ויצמן למדע, המחלקה להוראת המדעים.

וליצקר, מ' (2007). לבריאות מכל הלב – האחריות לבריאותך בידך. חיפה: המחלקה להוראת הטכנולוגיה והמדעים, הטכניון, וירושלים: האגף לתכניות לימודים במשרד החינוך ומל"מ (מבוא ונספחים: חלופות לדרכי הוראה-למידה-הערכה, מחוון קריטריונים להערכת ביצועים רב-ממדית במשימות לימודיות, יומן למידה אישי, הוראת עמיתים בקבוצות ג'יקסו).

וליצקר, מ' (2002). לבריאות מכל הלב. חיפה: המחלקה להוראת הטכנולוגיה והמדעים, הטכניון, וירושלים: האגף לתכניות לימודים במשרד החינוך ומל"מ (כנ"ל + הנחיות להכנת עבודת חקר - פרויקט קבוצתי).

וליצקר, מ' (1999) (עורכת). אסופה: הערכה חינוכית כמנוף לשיפור הלמידה דרכים להוראה ולהערכה רב-מימדית. חיפה:: הטכניון - מחלקה להוראת הטכנולוגיה והמדעים וטבעון: אורנים, בית הספר לחינוך של התנועה הקיבוצית.

זוהר, ע' (עורכת) (2007). למידה בדרך החקר: אתגר מתמשך. ירושלים: מאגנס.

זוזבסקי, ר' (2001). הישגיהם של תלמידי כיתה ח בישראל בפריטי מבחן 1999-TIMSS, מדעים. תל אביב: רמות.

חליל, מ' (2008). הוראת מדעים בגישה אינטרדיסציפלינרית. חיפה: הטכניון, המחלקה להוראת הטכנולוגיה והמדעים & מכללת סכנין.

יעקבי, ד' (2004). דרכים בהוראת הביולוגיה. תל אביב: רמות, אוניברסיטה תל אביב.

כהן, א' (2000). שיטות הוראה מפעילות, מדריך ידידותי למורה – הוראת נושא בביולוגיה בשיטת ה"גילוי בקבוצות". חיפה: הוצאת אח בע"מ.

מור, מ' (2004). מידה כנגד מידה: מסות על מבחנים, על הערכה, ועל מחקר. חיפה: הוצאת מכלול אקדמיה, טכניון.

משרד החינוך, התרבות והספורט (2003). חוזר הפיקוח על מדע וטכנולוגיה בחברה – מוט"ב. ירושלים.

משרד החינוך, התרבות והספורט (2004). מיקוד בלימודי מדע וטכנולוגיה בכיתות ז' – ט' לקראת מסמך סטנדרטים.  http://clickit.ort.org.il/files/upl/918546837/542086571.htm

נוסבוים, י' ויחיאלי, ת' (2001). תפיסות שגויות ושינוי תפיסתי בהוראת המדעים (מהדורה שנייה). תל אביב: מופ"ת

עפרת, נ' (2002). הוראת הביולוגיה בדרך החקר: קשיים, מורכבות, הדגשים ומעורבות המורה: סקירת ספרות. בתוך: ח' בכר, נ' עפרת וש' גינוסר (עורכים). קשיים בהוראת הביולוגיה: מודעות, מעורבות ואסטרטגיות הוראה - סקירת ספרות מקצועית (עמ' 35-19). ירושלים: המרכז להוראת המדעים, האוניברסיטה העברית בירושלים.

פלד, ל' וברנהולץ, ח' (1995). איך לקרוא מאמר מדעי? ירושלים: המרכז הישראלי להוראת המדעים.

פלק, ה', בריל, ג' וירדן, ע' (2001). הוראה באמצעות מאמרי מחקר, עלון למורי ביולוגיה, 165, 26-31.

רז, ר' ובן אליהו, ש' (2003). איך עושים את זה? מדריך מעשי לחלופות בהערכת הישגים. משרד החינוך, התרבות והספורט, המזכירות הפדגוגית, האגף לתכנון ופיתוח תכניות לימודים והאגף העל-יסודי, מעלות.

שלטון, ח' וקימרון, ה' (2005). תהליכי הערכה ותרבות בית ספרית כמנוף ללמידה. אאוריקה, 21, 6-13.

תמיר, פ' (2002). אוריינות מדעית בבית הספר התיכון בישראל. ירושלים: המכון לחקר הטיפוח  בחינוך.

תמיר, פ' (1989). הערכת הישגים לימודיים במדעי הטבע. ירושלים: האוניברסיטה העברית.

תמיר פ' וזיו, ש' (2006). ניתוח תכניות לימודים וספרים במדעי הטבע בישראל בהשוואה למדינות אחרות. ירושלים: משרד החינוך האגף לתכניות לימודים.

AAAS (American Association for the Advancement of Science) (2001). Atlas of Science Literacy. Washington, DC: Project 2061.

BSCS (Biological Sciences Curriculum Study) (1993). Developing Biological Literacy. Dubuque, Iowa: Kendall/hunt Publishing company.

Gardner, H. (1993). Multiple Inteligences: The Theory to Practice. NY: Basic Books.

Frechtling, J. (2002). The 2002 User Friendly Handbook for Project Evaluation. VA: NSF, Directorate for Education and Human Resources, Division of Research, Evaluation and Communication..

VA: NSF, Directorate for Education and Human Resources, Division of Research, Evaluation and Communication. VA: NSF, Directorate for Education and Human Resources, Division of Research, Evaluation and CommunicationMarzano, R.J. & Pickering, D.J. (2007). The Case For and Against Homework. Educational Leadership (Responding to Changing Demographics), 64(6), 74-79

Mullis, I.V.S., Martin, M. O., Ruddock, G. J., O'Sullivan, C. Y., Arora, A., & Eberber, E. (2005). TIMSS 2007 Assessment Frameworks. Hamburg, Germany: IEA

NRC (National Research Council) (2000). Inquiry and the National Science Education Standards: A Guide for Teaching and Learning. Washington DC: National Academy Press:

PISA (2004). Learning for Tomorrow's World – First Results from PISA 2003. OECD Publishing.

Wiggins, G. (1998). Educative Assessment: Designing Assessments to Inform

    and Improve Student Performance. California: Jossey-Bass.

Zohar, A. (2004). Higher Order Thinking in Science classrooms: Students' learning and teachers' professional development. Kluwer Academic Press.

 

מקורות מקוונים

§      אתר ראמ"ה (רשות ארצית למדידה והערכה):

§      http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Rama/OdotRama    /

§      המרכז הארצי למורי ביולוגיה: http://www6.snunit.k12.il/bioteach/

§      אתר מורי הפיזיקה: http://62.90.118.237/

§      תכנית הלימודים בביולוגיה 2006 (חטיבה עליונה): http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Tochniyot_Limudim/Biologic/Mavo/Mavo.htm

§      מצגת על תכנית הלימודים בביולוגיה בערבית:

http://cms.education.gov.il/NR/rdonlyres/87A21FC4-E724-455A-817E-C402F7EE30B9/26248/biologyadn1.ppt

§      אתר הפיקוח על הוראת הביולוגיה: http://www.education.gov.il/biology/

§      בחינת בגרות עיונית בביולוגיה:

http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Mazkirut_Pedagogit/Biology/BchinotBagrut/Aiyuni/

§      בחינת בגרות על העבודה האקולוגית: http://www.education.gov.il/biology/ekologit.htm

§      תכנית הביודע (חלופה לעבודה אקולוגית ומעבדה):

http://www.education.gov.il/biology/biyodea.htm

§      עבודת גמר בביולוגיה:  http://www.education.gov.il/avodot-gemer/bio_info.htm

§      תכנית לימודים במוט"ב (מדע וטכנולוגיה בחברה) (אתר הפיקוח, מבניות, מיומנויות):

http://cms.education.gov.il/educationcms/units/tochniyot_limudim/mutav/

 http://www.telem.openu.ac.il/mutav/

§      תכנית הלימודים במדע וטכנולוגיה בחטיבת הביניים:   

http://www.motnet.proj.ac.il/scripts/frame.asp?pc=886068505&page=text

http://www.education.gov.il/tochniyot_limudim/mada/tochnit.html

§      אתר המרכז הארצי למורי מדע וטכנולוגיה בחט"ב: http://www.motnet.proj.ac.il

§      מיצ"ב - הערכת מדדי יעילות וצמיחה בית ספרית:

http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Rama/MivchaneyMetzavVechomesh/Meitzav/

§      מבחנים בינלאומיים TIMSS: http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Rama/MivchanimBenLeumiyim/

§      סטנדרטים וציוני דרך במדע וטכנולוגיה לבית הספר היסודי (2004):

http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Tochniyot_Limudim/science_tech/Standartim/StandartMada.htm

§      אטלס פרויקט 2061: http://www.project2061.org/tools/atlas/default.htm

§      בן - סימון, ע. (2006). מצגת: התהליך המיטבי של בניית מבחנים במערכת החינוך.      

   http://clickit.ort.org.il/files/upl/894816368/972887963.pdf

§      מצגת: מערכת חינוך מבוססת סטנדרטים (האגף לחינוך יסודי, משרד החינוך):

 http://www.education.gov.il/yesodi/download/minhal-standards-2.ppt