תוכנה לניהול מכללות מכללת אורנים
5/24/2018 שעות שבועיות: סמסטריאלי 0  ציון עובר: 90 שנת לימוד 2010

תפיסת התפקיד - קידום נוער

10106001043ש'01
זאב קיין
 אופי הקורס
 שעור
חובת נוכחות
 לפחות ב-80% מהשיעורים
מטרות הקורס

הכרות עם תפקידו של עובד קידום הנוער ועם מערכת החינוך  הבלתי פורמלית בישראל.

הכרות עם המערכות המטפלות בבני נוער והזיקה בניהן ובין עובד קידום הנוער.

כיצד ניתן ליצור קשר עם אוכלוסית היעד ,הכרות עם שיטות עבודה ודרכי פעולה.
הנושאים (תוכנית הקורס)

פרספקטיבה היסטורית והתפתחות מערכת קידום הנוער.

תפקידו של עובד קידום נוער.

מאפיינים של נוער בסיכון, נוער מנותק ונוער בהדרה.

עמידות וגורמי מגן

נערים בסיכון, מי הם?

אופי הקשר עם גורמים שונים בקהילה.

תהליך יצירת  הקשר הטיפולי ,משמעותו וחשיבותו כבסיס לכל תהליך טיפולי.

רווחה ועוני

פיתוח מודעות אישית ויכולת רפלקטיבית.

אתיקה מקצועית בעבודה עם נוער בסיכון.
דרכי הוראה - למידה
הוראה פרונטלית,סדנה והתנסות בכיתה תוך כדי לימוד מושגי יסוד בעבודה עם נוער בסיכון.
חובות הסטודנט (מטלות, מבחנים)

נוכחות מלאה במהלך הקורס.

קריאת מאמרים.

5 עבודות במהלך הסמסטר

.
הערכת הסטודנט (דרכי הערכה, קריטריונים)

הגשת מארז של חמש עבודות כל עבודה 20% .


ביבליוגרפיה

    

     ארוין , ד, י. (1997) . על הספה, הוצאת עם עובד , תל אביב.

     בנימין, א' (1972).  הראיון המסייע, מרחביה, ספרית פועלים.

     ברקן, א.  (2002 ).  הרבדים השונים של הsetting  -או של מי השעון. שיחות יז', ( 1 ), 42-45.

     יורם י'. (2001),  סערת נפש, תל- אביב, קשת.

     רוזנהיים , א' ( 1990) . אדם נפגש עם עצמו, פסכותירפיה: החוויה ותהליכיה, הוצאת שוקן,

     נוי-שרב, ד. (1995).  הסיום בטיפול דינמי- קצר- מועד ואישיות המטפל. שיחות, י', (1). 13-19.

    מיכאל, א., ( 1989 ). התנגדות בטיפול- של מי ההתנגדות. חברה ורווחה ,  ו' , 39-47 .

     פרלוב ,מ. (2009). העברה נגדית – סקירה היסטורית, נדלה ב-12 באוקטובר 2009 מ:  

http://www.hebpsy.net/articles_List.asp?t=&cat=search&searchkey                              

     קייסמנט, פ' (1988 ). ללמוד מן המטופל , הוצאת דביר, תל – אביב

    שורר, ר' (1976) . שלהם הוא הלילה, ספרית הפועלים , תל אביב.

 

Bronfenbrenner, U. & Evans, G. W. (2000). Development Science in the 21th Century: Emerging Questions, Theoretical Models, Research Designs and Empirical Findings. Social Development 9(1): 115 – 125. Blackwell.

Lewis, R. E. & Lewis, R. E (2008). Resilience: Individual, Family, School, and

Community Perspectives. Chapter 3; pg. 39 – 66 in: Youth at Risk : A prevention resource for counselors, teachers and parents. Capuzzi D. & Gross, D. R. (Ed.). American Counseling Association.

Sharland, E. (2006). Young People, Risk Taking and Risk Making: Some Thoughts for Social Work. British Journal of Social Work. 36: 247–265. Oxford University Press.