תוכנה לניהול מכללות מכללת אורנים
5/24/2018 שעות שבועיות: סמסטריאלי 0  ציון עובר: 90 שנת לימוד 2010

אפקטיביות בית ספרית ולמידה ארגונית (חובה) - תואר ש

10109072006ש'01
ד"ר חנה קורלנד
 אופי הקורס
 שעור
חובת נוכחות
 לפחות ב-80% מהשיעורים
מטרות הקורס

סוגיית האפקטיביות של בתי הספר, בחינת "תוצריהם" של בתי-הספר, "תפוקותיהם", ו"יעילותם", מעסיקה רבים: אנשי ציבור, אנשי חינוך, הורים ולומדים. חקר האפקטיביות של בתי הספר מורכב ורב ממדי היום יותר מתמיד. הסביבה החינוכית השתנתה ומשתנה במהירות עקב השינויים וההתפתחויות המהירות בטכנולוגיה, בכלכלה ובאקלים החברתי והפוליטי. היעדים החינוכיים מורכבים יותר, המשימות החינוכיות תובעניות יותר, הציפיות החינוכיות של הציבור מגוונות יותר ואחריות בית הספר כבדה משהייתה אי פעם בעבר. היכולת של בתי הספר להסתגל ולהתאים עצמם לשינויים, כרוכה ביכולתו הפדגוגית והארגונית של מנהל בית הספר להוביל לשיפור מתמשך של תהליכי ההוראה והלמידה באמצעות למידה ארגונית מתמשכת.

 

מטרת הקורס לבחון ולהבין מהם המאפיינים של בתי ספר אפקטיביים ומשמעותם להצלחת בית הספר. לבחון את תפקיד המנהל כמוביל ומכוון את תהליך הלמידה הארגונית כתהליך אינטגרטיבי הוליסטי, שנוגע לכל אותם מבנים ומנגנונים ממוסדים שמאפשרים לצוות בית הספר בכל הרמות לקחת חלק בליטוש ובשיפור מתמשך של עבודת ההוראה שלהם ובכך לשפר את האפקטיביות של בית הספר כמוסד חינוכי. לבדוק כיצד המנהל מסייע לבית הספר כארגון חינוכי לעצב את פעולותיו, להשביח ולשפר את ביצועיו ולהשיג את מטרותיו לאורך זמן.


הנושאים (תוכנית הקורס)
נושאי הקורס

1.     אפקטיביות בית ספרית מהי?

2.     מאפייני בתי ספר אפקטיביים

3.     גורמים פנימיים וגורמים חיצוניים המשפעים על האפקטיביות של בית הספר.

4.     למידה ארגונית כאסטרטגיה לשיפור אפקטיביות של בית הספר

5.     רמות בלמידה ארגונית.

6.     תנאים הכרחיים ללמידה ארגונית בבית הספר.

7.     מבנים ארגוניים ומנגנוני למידה ארגונית בבית הספר.  

8.     למידה ארגונית ואפקטיביות בית ספרית כפועל יוצא של סגנון מנהיגות וחזון.

9.     הקשר בין למידה ארגונית כאסטרטגיה ניהולית, לבין צמיחה ארגונית וצמיחה אישית מקצועית.

10.  מודלים של למידה ארגונית בבתי ספר ומגמות עתידיות לשיפור אפקטיביות בית ספרית.

 


דרכי הוראה - למידה

דרכי ההוראה

הצגת ידע תיאורטי וחקירה משותפת של מאפייני בתי ספר אפקטיביים ושל תהליכי למידה ארגונית. בחינת הקשר שבין מאפייני ומרכיבי האפקטיביות הבית ספרית והלמידה הארגונית כאסטרטגיה מובילה.


חובות הסטודנט (מטלות, מבחנים)

דרישות הקורס

·       נוכחות חובה

·       קריאת חובה, השתתפות פעילה והגשת מטלות


הערכת הסטודנט (דרכי הערכה, קריטריונים)

מבנה הציון

1.  הגשת דווח קריאה על פי שאלות מנחות (20% מהציון הסופי)  - עבודה קבוצתית (עד 3 סטודנטים)

2.    ניתוח האפקטיביות של ארגון חינוכי על פי גורמי אפקטיביות (מהציון הסופי 20%).

3.     מבחן מסכם (60% מהציון הסופי)

 

    אי עמידה בלוח זמני הגשת המטלות תתבטא בהורדת 10% מהציון של אותה מטלה

 

 

 

   


ביבליוגרפיה

חובה

אדיג'ס, י., (2000): ניהול הצמיחה והתחדשות הארגון. תל אביב: ספריית המרכז הישראלי    לניהול.

ויוויאן, ו., (2003): "מושגים חדשניים לקידומן של תרבויות בית ספר אפקטיביות: מנהיגות בזכות ותרומה מבחירה", בתוך: וולנסקי, ע., וי., פרידמן, (עורכים). בתי ספר בניהול עצמי מבט בין-לאומי. ירושלים: משרד החינוך, עמ' 113 - 133.

כ"ץ, נ. פופר, מ. אלטמן, א. לפשיץ, ר. (1993). "הארגון כמערכת לומדת" תפיסה כוללת לקיום תהליכי למידה ושיפור בארגונים. פיתוח ארגוני בישראל. מס' 5, עמ' 10-15.

סנג'י, פ., מ., (1995): הארגון הלומד. תל אביב: הוצאת מטר.

פרידמן, י., הורביץ, ת., ר., שליב, (1988): אפקטיביות, תרבות ואקלים של בית הספר ירושלים: מכון הנרייטה סלאד.

קורלנד, ח., ור., הרץ– לזרוביץ, (2006): "למידה ארגונית כמנוף למימוש חזון חינוכי", דפים, 41, עמ' 230 - 271.

 

רשות

פוקס, א., ור., הרץ-לזרוביץ, (1992): מוקדים בעבודתו של המנהל. ירושלים: משרד החינוך,  מחלקת הפרסומים

  פרידמן, י., (2003): "בית ספר בניהול עצמי כארגון אינטליגנטי", בתוך: ולנסקי, ע., וי.,  בתוך פרידמן, (עורכים). בתי ספר בניהול עצמי, מבט בין-לאומי. ירושלים: משרד החינוך, עמ' 57 –  87.

קורלנד, ח., רוביו, א., ור., הרץ– לזרוביץ, (2004): "בית הספר היסודי ארגון לומד", עיונים  במינהל ובארגון החינוך, 28, עמ' 7 - 33.

קליין, ת. (1996). מערכת שתפקידה לחנך, האם היא מערכת לומדת? תל-אביב: משאבי אנוש עמ' 56-64.

שילד, ג., ומ., אסולין, (1987): מערכת החינוך בראי הערכה תשנ"ב - תשנ"ו. ירושלים:  המחלקה להערכה, משרד החינוך התרבות והספורט מחלקת הפרסומים.

שרן, ש., וח., שחר, (1990): ארגון ועבודת צוות במוסדות חינוך. תל אביב: שוקן.

 

Berson, Y., Nemanich, L., A., Waldman, D., A., Galvin, B., M., & R., T., Keller,  (2006): "Leadership and Organizational Learning: A Multiple Levels Perspective", The Leadership Quarterly (In Press).

Creemers, B., P., M., & G., J., Reezigt, (1996): "School Level Conditions Affecting the Effectiveness of Instruction", School Effectiveness and School Improvement 7 (3), pp. 197-228.

  37.

Hallinger, P., & R., Heck, (1996): "Reassessing the Principal’s Role in School Effectiveness: A Review of Empirical Research, 1980-1995", Educational Administration Quarterly, 32 (1), pp. 5-44.

Hayes, D., Christie, P., Mills, M., & B., Lingard, (2004): "Productive Leaders and Productive Leadership - School as Learning Organizations", Journal of Educational Administration, 42 (5), pp. 520-538.

Leithwood, K., Leonard, L., & L., Sharratt, (1998): "Conditions Fostering

    Organizational Learning in School", Educational Administration Quarterly, 34 (2), pp. 243-276.

Reezigt, G., J., & B., P., M., Creemers, (2005): "A Comprehensive Framework for Effective School Improvement", School Effectiveness & School Improvement, 16 (4), pp. 407-424.

Silins, H., C., Mulford, W., R., & S., Zarins, (2002): "Organizational Learning and  School Change", Educational Administration Quarterly, 38 (5), pp. 613-642.