תוכנה לניהול מכללות מכללת אורנים
5/24/2018 שעות שבועיות: סמסטריאלי 0  ציון עובר: 90 שנת לימוד 2010

אבחון קריאה וכתיבה (הסבה לחנ"מ)

10140110100ש'01
ד"ר סיגלית ברנדה
 אופי הקורס
 שעור
חובת נוכחות
 לפחות ב-80% מהשיעורים
מטרות הקורס

1.      הבנת התהליכים והגורמים המשפיעים על רכישת קריאה וכתיבה

2.      הכרות עם מגוון הגישות להוראת קריאה וכתיבה

3.      הבנת הרקע התאורטי  להתפתחות קשיים ולקויות בקריאה וכתיבה

4.      הכרות עם כלים להערכת כישורי קריאה(פיענוח, שטף והבנה) וכתיבה של תלמידים בביה"ס היסודי

5.      רכישת בסיס לביצוע הערכת קריאה

6.      רכישת בסיס לבנית תוכנית עבודה


הנושאים (תוכנית הקורס)

1.      קריאה- הגדרות ומושגים

2.      מודלים תאורטיים והתפתחותיים להסבר תהליך הקריאה

3.      גישות להוראת קריאה וכתיבה

4.      הכרות עם תוכנית הלימודים לחינוך לשוני

5.      מבדקי קריאה לכיתות א'- משרה"ח

6.      הערכת קריאה בביה"ס היסודי

7.      הערכת כתיבה בביה"ס היסודי

8.      הערכת תפקודים תומכי קריאה: שפה, מודעות פונולוגית, זיכרון וקשב.

9.      אינטק-וסיכום מבדקים

10.  תוכניות התערבות בקשיי קריאה


דרכי הוראה - למידה

הרצאות

דיונים

התנסות בהערכת קריאה לכתות א' ולביה"ס היסודי.

תרגילים בהכנת תוכניות עבודה


חובות הסטודנט (מטלות, מבחנים)

נוכחות בשעורים חובה

-הסטודנטים יגישו 2 עבודות במהלך השנה

-יערך מבחן על חומר הקריאה


הערכת הסטודנט (דרכי הערכה, קריטריונים)

20% מבדק א (יערך על תלמיד כתה ב')

50% מבדק מלא לתלמיד ביסודי (יערך על תלמיד ג'-ו')

30% מבחן על מאמרי החובה


ביבליוגרפיה

א. הגדרות לקריאה וללקות קריאה

מדע הדסלקסיה :סקירת גישות מודרניות. פרספקטיבה יוני 2007 , עמ' 6.

תהליך האבחון של דסלקסיה התפתחותית בשפה העברית: היבטים תיאורטיים וישומיים והצגת מקרה. פרספקטיבה אוגוסט 2002

ב. גישות לקריאה

פרוסט, ר. עקרונות לימוד הקריאה בשפה העברית: ניתוח השיטה הפסיכובלשנית להוראת הקריאה. אצל: שימרון, י. (1997). מחקרים בפסיכולוגיה של הלשון בישראל, הוצאת מאגנס, עמ' 290-307

ג. הערכת כתיבה

בבית הספר כייף בהפסקה: ניתוח לא פורמאלי של שפה כתובה אצל תלמידים ליקויי למידה, פרספקטיבה, מרץ 2004, ע"מ 48- 73

ג. קריאה ושפה

אוצר מלים החוליה החסרה. פרספקטיבה דצמבר 2002. עמ' 50.

ד. מודעות פונולוגית
הקשר בין מודעות פונולוגית וקריאה: השלכות לגבי הערכה של מודעות פונולוגית. פרספקטיבה דצמבר 2006 . עמ' 48.

בנטין, ש' (1997) על הקשר שבין פונולוגיה, מודעות פונמית ותהליכי קריאה. בתוך: י' שימרון
(עורך). מחקרים בפסיכולוגיה של הלשון בישראל. עמ' 184-202. הוצאת מאגנס.

ה. קצב עיבוד מידע מילולי
היפותזת החסך הכפול בדסלקסיה והתבטאויותויה בקריאת עברית/ קמינסקי עיון  ומחקר בהכשרת מורים 6-7 תשס"א 2001 
הבטים תאורטיים ומעשיים על תזמון. פרספקטיבה 2001 

ו. קריאה וקוגניציה

חסך בקשב, פרספקטיבה 2002

לקות ספציפית בלקויות התפתחותיות וקריאה: גישת זיכרון העבודה. פרספקטיבה דצמבר 2005, ע"מ 10-32

זיכרון מילולי, עיבוד פונולוגי בדיסלקציה, פרספקטיבה יוני 2006, ע"מ 43-67

ז. היבטים רגשיים 

הסתגלות חברתית של תלמידים לקויי למידה, טלי היימן. פרספקטיבה דצמבר 2000

התמודדות משפחות עם ילדם הדיסלקטי פרספקטיבה דצמבר 2005, ע"מ 83- 87

אסטרטגיות להורים להתמודדות עם סוגיות של מיומנויות חברתיות,  פרספקטיבה דצמבר 2005, ע"מ 89- 87

ח. טיפול בקריאה 
איך לומדים לאיית? פרספקטיבה מרץ 2007 עמ' 82 . 
הוראת ראשית הקריאה לתלמידים בסיכון ללקות קריאה:מה, איך ומתי. פרספקטיבה    יוני 2007, עמ' 90.

העשרה

 • אולשטיין עלית, כהן אתי (2001). הוראת הקריאה בארצות הברית. מכון הנרייטה סאלד, ירושלים.
 • אנגל רות.( 1994) דיסגרפיה. הוצאת רמות ת"א.
 • בנטין ש, על הקשר שבין פונולוגיה, מודעות פונמית ותהליכי קריאה. מתוך מחקרים בפסיכולוגיה של הלשון בישראל( תשנ"ז). עורך שימרון י, עמ' 184-202 מאגנס.       
 • ברוכי, א. פרייליך, צ. ושוורץ, מ. (2001) טיפוח מודעות פונולוגית בקרב ילדים. הד ארצי.
 • ברוש ש,( 1993). אוריינות חדשה לקט מאמרים.משרד החינוך והתרבות פרויקט שח"ק. מט"ח.
 • גיליס מ,( 1988). הבנת הנקרא- תיאוריה ומעשה. מט"ח. 1988
 • גיליס מרים (תשמ"ז). מן החדר אל המחשב. אוניברסיטת בר אילן, רמת גן.
 • גלעד, מ. (תשס"ד). רכישת השפה הכתובה בסביבה מתוקשבת, בכיתות א'-ב'. משרד החינוך. ירושלים.
 • גרינבוים נ, ליכטר י ( 1994). מבדק: כלים להערכת כשרי למידה. אורנים.
 • גרינבוים נ, ליכטר י ( 1996). אבחון קריאה וכתיבה. אורנים.
 • הירש, ע, אילון.א, זיילר,ג.( 1986). אבחונים בלתי פורמלים בקריאה. משרד החינוך והתרבות. הועדה להוראה מסייעת. הנאור,ד. (2002 ). הגישה המאוזנת להוראת הקריאה. הקיבוץ המאוחד. תל אביב. 
 •  הניק א, צלגוב י. (תשנ"ז). אוטומטיות ושליטה כרכיבי מיומנות הקריאה. מתוך מחקרים בפסיכולוגיה של הלשון בישראל. עורך שימרון י, עמ' 166-183, מאגנס,.ולדן, צ. ואשל ר. ( 1995 )
 • התלקיט והתכלית- איסוף דגימות כתיבה של ילדים בכיתות א' וב'. חלקת לשון, 19-20, עמ' 64- 86 
 •  ולדן צביה, מזור עמליה (2000). ככתבם וכזמנם…: התלקיט - כתיבה בצוותא, משרד החינוך, מחלקה למיומנויות יסוד, ירושלים.

        ווהל אריה, שלו חנה (1999קריאה: תיאוריה ומעשה. האוניברסיטה הפתוחה, תל אביב.

 • ולדן צ. קריאה לשמה- ללמוד לקרוא מתוך קריאה- מדוע, כיצד ואיך? (תדפיס)

ומה הלאה? (1992). אסופת כלי אבחון ומעקב לצורכי התמודדות עם תוצאות מבחני המשוב בהבנת הנקרא, משרד החינוך והתרבות, המינהל הפדגוגי האגף לתוכניות לימודים, ירושלים.

 • טובלי א. (1994).הקריאה כתהליך אינטראקטיבי בין הקורא לטקסט. מקראה או"פ עמ' 23-35 
 • טלמור, מ. (2003). הוראה מתקנת הלכה למעשה .הוצאת מכללת תלפיות.
 • טלמור, מ. (2006). הוראה מתקנת נתמכת מחשב .הוצאת יסוד.
 • מליץ ע, מליץ צ. (1993). אסטרטגיות למידה תיאוריה ומעשה.המכון לשיפור השגים לימודיים בע"מ, באר שבע.
 • פרוסט ר, (תשנ"ז). עקרונות לימוד הקריאה בשפה העברית: ניתוח השיטה הפסיכובלשנית להוראת הקריאה. מתוך מחקרים בפסיכולוגיה של הלשון בישראל. עורך שימרון י, עמ' 290-307, מאגנס,.
 • קוזמינסקי,ל. וקוזמינסקי,א. (1994 ) ההשפעה של האימון במודעות פונולוגית בגיל הגן על ההצלחה ברכישת הקריאה בבית הספר. חלקת לשון , 14-15, עמ' 7-28 .
 • שלומי דליה (תשנ"ז). לקרוא ולכתוב: מדריך למורה על קריאה וכתיבה של ילדים מתקשים. משרד החינוך, אגף לת"ל, ירושלים
 • אוניברסיטה פתוחה: קורס עקרונות ומעשים בהוראת קריאה +מקראה .
 • רשימה בבליוגרפית באנגלית ניתן לקבל על פי בקשה לפי נושאים