תוכנה לניהול מכללות מכללת אורנים
5/24/2018 שעות שבועיות: סמסטריאלי 2  ציון עובר: 60 שנת לימוד 2011

נערות במצוקה

11106001062ש'01
שרה פלג
 אופי הקורס
 שעור
חובת נוכחות
 לפחות ב-80% מהשיעורים
מטרות הקורס

הקורס יעסוק בעבודה עם נערות  ובמיוחד נערות במצבי סיכון ומצוקה. בבמסגרתו נפתח רגישות וידע אודות הצרכים היחודיים של נערות ודרכי התערבות עימן. כחלק מהקורס נכיר ונבן את עמדותינו כלפי נערות בכלל ונערות במצבי סיכון בפרט. הקורס יתן ידע תיאורטי בצד מפגש ודילמות מהשטח, ויעסוק בתיאוריה כמו גם בכלים לעבודה עם נערות.


הנושאים (תוכנית הקורס)
מהלך הקורס נעסוק בצרכים הייחודיים של הנערות, בהתפתחות נערות, הייצוגים של נערות בתרבות, נערות וכוח, מצבי מצוקה ודרכי ביטויים אצל נערות, בחינת גישות שונות למושג "נערות במצוקה", הנערות כנשים ועוד.
דרכי הוראה - למידה

הוראה פרונטלית.

במהלך הקורס יהיה שימוש בניתוח סרטים, עבודה עם טקסטים וניתוח תאורי מקרה.


חובות הסטודנט (מטלות, מבחנים)
תרגיל אמצע סמסטר ועבודה מסכמת.
הערכת הסטודנט (דרכי הערכה, קריטריונים)

30% - תרגיל אמצע

60% - עבודה מסכמת

10% - נוכחות

 


ביבליוגרפיה

ביבליוגרפיה:

(חומרים שאינם נמצאים בספריית אורנים כרגע, יתווספו לסיפריה כחומר סרוק ויועברו אליכם במהלך הסמסטר)

 

כאהן-סטרבצ'ינסקי, פ., יורוביץ, ל., קונסטנטינוב, ו. ואפרתי, ר. (2005). מאפיינים וצרכים של הנערות המטופלות בשירות לנערות וצעירות- משרד הרווחה. מרכז אנגלברג לילדים ולנוער, מאיירס-ג'וינט-מכון ברוקדייל, אשלים ומשרד הרווחה.

קומם, מ., דולב, ט., גולן, מ. ויובל, ד. (2005) "נערות על המפה". בתוך: רהב, ג., ווזנר, י., וונדר שוורץ, מ (עורכים) נוער בישראל 2004. אוניברסיטת תל אביב: בית הספר לעבודה סוציאלית ע"ש בוב שאפל, המרכז הבינתחומי לחקר ילדים ובני נוער.

ברגר ר. ושכטר י. (1987) נערות במצוקה – קבוצה בצומת של סיכונים. חברה ורווחה ז (4), 344-356.

 

טנא, ד. (1984). תהליך ההתדרדרות של נערות במצוקה. עבריינות וסטיה חברתית יב, 7-22

 

טנא, ד. (1987). נערות במצוקה: היבטים טיפוליים. ירושלים: האוניברסיטה העברית.

קונופקא, ג. (1984) נערות במצוקה. חברה ורווחה ו (1) 26-35.

 

רפופורט, ת. (1993). "להיות נערה": אי רציפויות בהתנסויות טעונות מיניות בין מוסדות חיברות. מגמות, ל"ה(1), 5-22.   

שטיינר, י. (1979). נערות במצוקה: ידע, עמדות והתנהגות מינית. חיפה: חמו"ל.

גור, ע. (2008) מופקרות- נשים בזנות. תל אביב: הקיבוץ המאוחד.

טאנן, ד. (2007) ככה את יוצאת מהבית? – אמהות בנות: החברות הכי טובות, האויבות  הכי גדולות. תל אביב: מטר.   

            מור- ברק, מ. ושרלין, ש. (1983). תופעת הבריחה מהבית של נערות במצוקה: מניעים, מאפייני רקע ומאפייני אישיות. חברה ורווחה, ה/ו, 62 - 47.

 

סמסליק- כוכבי, א. (1999). נערות הבורחות מהבית. חיבור לשם קבלת התואר מוסמך,                                אוניברסיטת תל-אביב, רמת אביב.

פרידמן, ס. (2001) כשנערות מרגישות שמנות. תל אביב: כתר.

ברגר, ר. ושכטר, ר. (1989) קווים מנחים לבחירת חבילות התערבות לעבודה עם נערות במצבי מצוקה. חברה ורווחה ט (3), 225-239.

 

גולן, מ., קומם, מ. וקאי-צדוק, א. (בדפוס) "לראות את האור להאיר את החושך- על תכנית נערות למען נערות- מנטורינג". בתוך: חובב, מ., מל, ח. וגולן, מ. (עורכים) התערבויות טיפוליות עם בני נוער בסיכון. הוצאת כרמל.

זיו, א. (2004). מאובייקט לסובייקט- טיפול פמיניסטי בנשים שנפגעו מהתעללות מינית במשפחה. בתוך צ. זליגמן וז. סולומון (עורכות), הסוד ושברו: סוגיות בגילוי עריות. (עמ' 257-277). תל אביב: הקיבוץ המאוחד.

 

טנא, ד. (1987) צופיה: מעון נעול לטווח קצר- תיאוריה ומעשה. חברה ורווחה ח(1) 66-83.

כליפא-קומם, מ. (1991). נערות אל מול סמכות; בדיקת חוויותיהן של נערות אל מול הסמכות החוקית שהופעלה בתהליך שיקומן. חיבור לשם קבלת התואר מוסמך, האוניברסיטה העברית, ירושלים.