תוכנה לניהול מכללות מכללת אורנים
5/24/2018 שעות שבועיות: סמסטריאלי 0  ציון עובר: 90 שנת לימוד 2010

כלי מדידה לקבוצות קטנות (בחירה) - תואר שני

10109032012ש'01
ד"ר טטיאנה זסלבסקי
 אופי הקורס
 שעור
חובת נוכחות
 לפחות ב-80% מהשיעורים
מטרות הקורס
  1. הקניית מושגי יסוד בסטטיסטיקה תיאורית ובהסקה סטטיסטית.
  2.  הקניית מיומנויות לניתוח כמותי מתקדם, תוך שימוש במחשב (תוכנת SPSS). הדגש ייעשה על הכירות עם מבחנים אפרמטריים (non-parametric tests) היעילות לניתוח ממצאים שהתקבלו במדגמים קטנים.

 


הנושאים (תוכנית הקורס)
  1. משתנים, סולמות מדידה, התפלגות המדגם
  2. סטטיסטיקה תיאורית: ממדי מרכז וממדי פיזור
  3. מושגים בסיסיים בהסקה סטטיסטית: השערות סטטיסטיות, מובהקות התוצאה, טעויות
  4. מסוג 1 ו- 2.
  5. מבחנים סטטיסטים. מבחנים פרמטרים ואפרמטרים.

  6.      השוואת מדגמים בלתי תלויים: מבחן T, מבחן ווילקוקסון – מן - וויטני.

  7.      השוואת מדגמים תלויים: מבחן T למדגמים תלויים, מבחן הסימן, מבחן ווילקוקסון למדגמים תלויים.

  8.      מדדי קשר: מקדמי מתאם פירסון וספירמן, מבחן , מבחן פישר.

  1. רגרסיה: רגרסיה עם משתנה בלתי תלוי אחד, רגרסיה מרובה, רגרסיה היררכית.

  10. עיבוד נתונים באמצעות תוכנת SPSS: בניית קובץ נתונים; ביצוע טרנספורמציות בנתונים (פקודות: compute recode ); ביצוע עיבודים סטטיסטיים לקבלת המדדים המופיעים בסעיפים 9-6;  קריאת פלט ופירוש הממצאים.


דרכי הוראה - למידה
שילוב של שיעור פרונטלי עם תרגול
חובות הסטודנט (מטלות, מבחנים)
בחינת סוף סמסטר
הערכת הסטודנט (דרכי הערכה, קריטריונים)

השתתפות פעילה בשעורים וביצוע תרגילים (10% מציון הסופי).

בחינת סוף סמסטר (90%).


ביבליוגרפיה

ביבליוגרפיה

חובה

·      כהן, א., (2004): שיטות בסיסיות בסטטיסטיקה וישומיהן. חיפה: הוצאת מכלול, הטכניון.

·      מאיר, א., (2003): יסודות הסטטיסטיקה למדעי התנהגות. תל אביב: הוצאת דיונון –

אוניברסיטת תל אביב.

·      רביב, א., (2000): מבוא להסתברות וסטטיסטיקה: הסקה סטטיסטית. תל אביב: הוצאת "עמיחי".

·      רביב, א., (2006): סטטיסטיקה אפרמטרית. תל אביב: הוצאת "עמיחי".

·      שריד, מ' ושריד, י (2003) .המדריך העברי למשתמש בתוכנת  SPSS for Windows (גירסה 11.5). קרית חיים: מכון שריד.

 

רשות

·      איזנבך, ר., (1992): סטטיסטיקה ללא סטטיסטיקאים. ירושלים: אקדמון.

·      סימנו בסקי, ש. (2006). סטטיסטיקה למתחילים. תל-אביב: מיטב.

·           Bakeman, R. & Robinson, B. F., (2008). Understanding Statistics in the Behavioral Sciences. Kindle Edition.

·           Dancey, C. & Reidy, J., (2007). Statistics Without Maths for Psychology: Using Spss for Windows. Pearson Education Limited, England.

·           Healey, Joseph F. 2006. The Essentials of Statistics. Belomont, CA: Thomson Higher Education.

·           Gibbons, J., D., (1993): Nonparametric Statistics: An Introduction. Thousand Oaks, Calif.: Sage Publications.

·           Moore, D. S., (2007). The Basic Practice of Statistics. NY, Purdue University.

·           Siegel, S., & N., J., Castellan, (1988): Nonparametric Statistics for the

·           Behavioral Sciences. New York: McGraw-Hill.

·           Pett, M., A., (1997): Nonparametric Statistics for Health Care Research: Statistic for Small Samples and Unusual Distributions. Thousand Oaks, Calif.: Sage Publications.