תוכנה לניהול מכללות מכללת אורנים
5/24/2018 שעות שבועיות: סמסטריאלי 2  ציון עובר: 60 שנת לימוד 2011

שילוב היועץ במערכת החינוך (חובה) - תואר שני

11109031006ש'02
ד"ר רות הדס
 אופי הקורס
 שעור
חובת נוכחות
 לפחות ב-80% מהשיעורים
מטרות הקורס

"הייעוץ החינוכי נועד לסייע לתלמיד כפרט, ולבית הספר כמערכת חברתית-ארגונית, להגיע לתפקוד מיטבי ולמיצוי מרבי של יכולתם מתוך רווחה נפשית ובאווירה תומכת ומקבלת" (דשבסקי 2008).

 

הייעוץ החינוכי הוא מקצוע מסייע, הנשען על תחומי ידע רבים: פסיכולוגיה, פילוסופיה של החינוך, פדגוגיה, סוציולוגיה אנתרופולוגיה וייעוץ ארגוני. בין-תחומיות זו מעניקה לייעוץ את ייחודו ואת יתרונו היחסי בהשוואה למקצועות אחרים, ומאפשרת הבנה רב ממדית של המציאות בבית הספר.

 

היועצים החינוכיים משלבים עבודה פרטנית, קבוצתית ומערכתית, עם דגש על עבודה מכוונת צוות ועבודה עם שותפי תפקיד בקהילה.

 

מטרת הקורס היא להעשיר את הידע העיוני בנושאים הקשורים למערכות וארגונים, לסייע לתלמידים לגבש ראיה מערכתית ותפיסת תפקיד רחבה וכוללת, שתתרום ליכולתם להוות סוכני שינוי משמעותיים בבית הספר ולהשפיע על התרבות הארגונית שלו.


הנושאים (תוכנית הקורס)

הקורס יעסוק בהתפתחות מקצוע הייעוץ ובגלגולים שעברו על תפיסת המקצוע והתפקיד, במאפייני בית הספר כארגון, בתרבות ארגונית ובית ספרית, במוקדי העבודה של היועץ החינוכי, בעבודה מכוונת צוות ועבודה עם שותפי תפקיד בבית הספר ובקהילה, בתהליכי שינוי ובתהליכי התערבות מערכתיים.

 

נושאי השיעורים: 

 • התפתחות מקצוע הייעוץ והגלגולים שעברו על תפיסת המקצוע והתפקיד
 • מאפייני בית הספר כארגון
 • תרבות ארגונית ובית ספרית
 • מוקדי העבודה של היועץ החינוכי
 • עבודה מכוונת צוות ועבודה עם שותפי תפקיד בבית הספר ובקהילה
 • תהליכי שינוי ותהליכי התערבות

דרכי הוראה - למידה
 • הרצאות ודיונים
 • הצגת אירועים וניתוחם
 • התנסות בראיון להכרת המערכת

חובות הסטודנט (מטלות, מבחנים)
 • נוכחות מלאה
 • הגשת תרגיל במהלך הסמסטר – מפגש עם שותף תפקיד – עמדות כלפי הייעוץ
 • מבחן מסכם

הערכת הסטודנט (דרכי הערכה, קריטריונים)

תרגיל אמצע - 30%

מבחן מסכם - 70%


ביבליוגרפיה

חובה

§         ארהרד, ר. (2003). התפתחות השירות הפסיכולוגי- הייעוצי (שפ"י) בזיקה לתפיסת "הרווחה הנפשית של התלמיד" במערכת החינוך. בתוך י' דרור., ד', נבו., ר' שפירא (עורכים), תמורות בחינוך. (ע' 333-361). תל אביב: רמות.

§         ארהרד, ר. וקלינגמן, א. (2004). ייעוץ בבית-ספר – אקולוגיה מקצועית. בתוך ר' ארהרד, וא' קלינגמן (עורכים), ייעוץ בבית-ספר בחברה משתנה  (9-26). תל אביב: הוצאת רמות.

§         ארהרד, ר. ודשבסקי, ע. (1999). הייעוץ החינוכי- מהות ומעשה. בתוך: פלד, א.(עורך), יובל למערכת החינוך בישראל. ירושלים: משרד החינוך, התרבות והספורט. עמ' 701 – 717.

§         בן עזרא, ג' וזילברמן, ד' (2001). הייעוץ החינוכי והגישה המערכתית. ירושלים: משרד החינוך, התרבות והספורט, השירות הפסיכולוגי-הייעוצי. עמ' 3-6; 57-65.

§         טייכמן, י. ובר-אל, צ. (2004). הייעוץ הפרטני במסגרת בית הספר. בתוך ר' ארהרד, וא' קלינגמן (עורכים), ייעוץ בבית-ספר בחברה משתנה (273-294). תל אביב: הוצאת רמות.

§         קליגמן, א. (2000). התערבות מערכתית מונעת בעת אסון וטראומה. בתוך: א'. קלינגמן, ע'. רביב, וב'.שטיין (עורכים): ילדים במצבי חירום ולחץ. תל אביב: אוצר המורה. עמ' 143-178.

§         שמחה-פרלברג, ל. וארהרד, ר. (2007). עבודה מערכתית מנקודת מבטם של יועצים חינוכיים. הייעוץ החינוכי י"ד, 2007. עמ' 153-176.

רשות

  • אלדור,י. ודשבסקי,ע. (1998) "מודל התהליך הסיכוני של פרט ומערכת- הנעת תהליכים הוליסטיים בית ספריים על ידי היועץ", הייעוץ החינוכי, כרך ז', תמוז-אב יולי 1998, עמ' 258-292.

  §         ארהרד, ר. וקלינגמן, א. (2004). ייעוץ בבית-ספר בחברה משתנה  (9-26). תל אביב: הוצאת רמות.

  §         לזובסקי, ר., ש., פלדמן, (1998): מרחב ונחלה בייעוץ החינוכי. תל אביב: רכס.

  §         מור,פ. לוריא, א. (2006) כוחו של היועץ החינוכי . ירושלים: אשלים.

  • פוקס, א., (1995): שינוי כדרך חיים במוסדות חינוך. תל אביב: צ'ריקובר.

  §         קלינגמן, א' ואייזן, ר' (1990). ייעוץ פסיכולוגי: עקרונות, גישות ושיטות התערבות. תל-אביב: רמות – אוניברסיטת תל-אביב.

חובה

§  Lee, C.C. (2009). The Passion of the Counselor. Paper presented at the 2009 Israel Association of School Counselors Conference, Tel Aviv University, 24 February 2009.

§  Paisley, P.O. (2001). School Counseling for the Twenty-First Century: Challenges and Opportunities. Professional School Counseling, 5(2), 106-115.

רשות

 

 • Cox, A. A. & Lee, C. C. (2007). Challenging Educational Inequities: School Counselors as Agents of Social Justice. In: C. C. Lee (Eds.). Counseling for Social Justice. Alexandria, (p. 3-14).
 • Neukrug, E. (1999). The world of the counselor: an introduction to the counseling profession. (Chapter 2: p. 3-15). Pacific Grove: Brooks/Cole Pub. Co.