תוכנה לניהול מכללות מכללת אורנים
5/24/2018 שעות שבועיות: שנתי 2  ציון עובר: 75 שנת לימוד 2011

הדרכה)פיתוח כישורי הוראה, למידה והערכה בכיתה המשלב

11110320406ה'03
ד"ר לימור גולדנר
 אופי הקורס
 הדרכה
חובת נוכחות
 לפחות ב-80% מהשיעורים
מטרות הקורס

מטרות הקורס:

1.      הבנת משמעותו של תהליך השילוב.

2.      הכרת תפקידיה של מורת השילוב ושל הצוות המטפל בתלמיד.

3.      בניית פרופיל תלמיד באמצעות איסוף מידע אינטגרטיבי ובניית תח"י.

4.      בניית מערך שיעור תוך יישום דרכי הוראה מגוונות ומותאמות לצרכי תלמיד השילוב.

5.      תכנון של יחידת הוראה והעברתה לקבוצת השילוב.


הנושאים (תוכנית הקורס)

תוכנית הקורס:

 

§         תהליך השילוב:

-  מהותו של תהליך השילוב.

      - אוכלוסיית תלמידי השילוב.

      - תהליכים בשילוב- איתור ומיפוי צרכים, השמה, מעברים, קביעת אסטרטגיה טיפולית.
.     -  תפקידי מורת השילוב – הוראה, היוועצות, הדרכה ותאום העבודה בצוות.

      -  עבודת הצוות הבין – מקצועי והרב מקצועי.

 

§         תלמיד השילוב בראייה חינוכית רב מערכתית:

- תצפיות ואיסוף מידע על התלמיד בעל הצרכים המיוחדים.

   -  קשר עם גורמים שונים בעניינו של תלמיד – הורים, תלמידים, מורים, הנהלה,

   פסיכולוג, גורמי חוץ ועוד.  

- כלים לתיאור תפקודו של התלמיד: כתיבת דו"ח חינוכי, נקודות חוזק ונקודות לחיזוק.

 

 

§         התח"י (תוכנית חינוכית יחידנית) כמתווה דרך לעבודה עם תלמיד השילוב –

-        הרציונל העומד בבסיס התח"י.

-        מרכיבי התח"י.

-        סדנא לכתיבת תח"י עפ"י תיאורי מקרה.

-        הקשר שבין התח"י, התל"א והתל"כ.

-        הסטנדרטים הלשוניים.

    

 

§         עקרונות ההוראה בשילוב:

           - רלבנטיות.

           - עניין.

           - מובנות ובהירות.

           - פתוח של לומד עצמאי.


דרכי הוראה - למידה

דרכי הוראה ולמידה:

דיון.

סדנה.

הוראה זוטא.


חובות הסטודנט (מטלות, מבחנים)

הנושא

אחוז מהציון הסופי

תאריך הגשה

דו"ח ותח"י

25%

21.12

הפרויקט: רקע, יחידת ההוראה וסיכום העבודה הפרטנית

60%

20.7

מעורבות בשיעורים, בצוע תרגילים שוטפים, אחריות

15%

 

 


הערכת הסטודנט (דרכי הערכה, קריטריונים)

הנושא

אחוז מהציון הסופי

תאריך הגשה

דו"ח ותח"י

25%

21.12

הפרויקט: רקע, יחידת ההוראה וסיכום העבודה הפרטנית

60%

20.7

מעורבות בשיעורים, בצוע תרגילים שוטפים, אחריות

15%

 

 


ביבליוגרפיה

בחירה מבין המאמרים הבאים:

 

אבישר, ג. ואלמוג, א. (2003).  הכשרת מורים במציאות של שילוב: מאין באנו ולאן אנו הולכים.

            סוגיות בחינוך מיוחד ושיקום. 18(2), 18-5.

 

אבישר, ג. (2007). מתוכנת הלימודים אל ההוראה בכיתה משלבת: סוגיות בתכנון למודים. בתוך ש.

            רייטר, י. לייזר, ג. אבישר. (עורכים) שילובים: לומדים עם מוגבלויות במערכות חינוך.

            "אחווה" – היחידה להוצאה לאור.

 

גביש, ב. שמעוני, ש. (2006), תפיסותיהן של המורות הכוללות את שילוב התלמידים בעלי הצרכים

            המיוחדים בכיתותיהן, סוגיות בחינוך מיוחד ובשיקום,  (1)21, 35-54, אחוה הוצאה לאור.

 

דניאל, א. ורומי, ש. (2001). שילוב תלמידים בעלי צרכים מיוחדים בכיתה הרגילה : עמדותיהם של

            סטודנטים להוראה במכללות בישראל. בתוך:  ר. זוזובסקי, ת. אריאב,  וקינן, ע. (עורכים).

            הכשרת מורים והתפתחותם המקצועית: חילופי רעיונות, 259-285. תל אביב: מכון מופת.

 

היימן, ט. ואולניק-שמש, ד. (2004).  היבטים בהתמודדות מורים עם שילוב תלמידים בעלי צרכים

            מיוחדים. בתוך: ש. גורי-רוזנבליט (עורכת).  מורים בעולם של שינוי: מגמות ואתגרים.

            156-131.  תל- אביב: האוניברסיטה הפתוחה.

 

זילברשטיין, מ., וכץ, פ. (1998). מורה גדול, מומחה ומקצועי: שלוש זוויות ראייה לבחינת דמותו של

            המורה אשר.דפים, 26, 53-71.

 

מרגלית, מ. (יו"ר). (2000). דו"ח הוועדה לבחינת יישום חוק החינוך המיוחד.  ירושלים: משרד 

            החינוך ותרבות.

 

משרד המשפטים (1988). חוק חינוך מיוחד1988, ס"ח מס' 1256 מיום 21 ביולי 1988.

                        ספר החוקים התשמ"ח.

סומך, א., שמאי, ש. (2006). שיפור שילוב באמצעות שינוי בדרכי הערכת התלמיד המשולב: מחקר      פעולה. סוגיות בחינוך מיוחד ובשיקום, 21, (1),  21 – 34 .

קפלן, ח. ודנינו, מ. (2002). ראיית השונות כאתגר מקדם צמיחה בבית הספר: טיפוח קהילה

            אכפתית למען תלמידים עם ליקויי למידה. הייעוץ החינוכי, י"א, 87-64.

 

תובל ס. אמדע א. (2006), הכלה בבית הספר – משימה בלתי אפשרית?! ייצוגים חברתיים של

            הכלה וריבוד במערכת החינוך. סוגיות בחינוך מיוחד ובשיקום, (2) 21, 5-18, אחוה.

 

חוק החינוך המיוחד התשמ"ח (1988). באתר:http://www.pigur.co.il/law/special.html

 

תכנית השילוב במסגרות החינוך הרגיל, חוזר המנהל הכללי – הוראות קבע, ס"ה/9 (ב), ניסן

            התשס"ה, מאי 2005. – בחוברת הקורס.

קריאה מומלצת:

 

אבינון, י. (1995). עשרת הדיברות של המורה האותנטי. הד החינוך, מאי, עמ' 22-24.

 

אבן, י. (2005). מכיתה מנותקת לכיתה מרותקת. הד החינוך, ע"ט, (11-12),  30-31.

 

איגל, כ. (2006) כלי הערכה לבדיקת איכות הדיון וקבלת החלטות בצוות רב מקצועי בועדות השמה

            הפעולות מתוקף חוק החינוך המיוחד. סוגיות בחינוך מיוחד ובשיקום, 21, 57-77

 

ארמסטרונג, ת. (1996). אינטליגנציות מרובות וחינוך מיוחד. בתוך: אינטליגנציות מרובות בכיתה.

            הוצאת משרד החינוך, האגף לתוכניות לימודים. 134-145.

 

בירנבוים, מ. (1997). חלופות בהערכת הישגים. עמ' 9-34. רמות: תל אביב.

 

בירנבוים מ. (2004). בהבניה מתמדת: סביבה לפתוח מקצועי של מורים בנושא תרבות הל"ה

המטפחת הכוונה עצמית בלמידה (ספר ותקליטור, קיים אתר מלווה) ירושלים, הוצאת

מעלות.

 

בריקנר, ר. ואחרים. (1994). הוראה מותאמת בכיתה ההטרוגנית (הגישה היחידנית).

בתוך: י. ריץ', ר. בן ארי, (עורכים). שיטות הוראה לכיתה ההטרוגנית. 17-30, אבן יהודה: רכס.

 

היימן, ט. (2002). הסתגלות חברתית של תלמידים לקויי למידה. פרספקטיבה, 16, 33 – 42.

 

יריב, א' (1999). שקט בכיתה בבקשה. הוצאת רכס, ת"א. פרק 8: אמצעים להתמודדות חינוכית –

            הוראה מוצלחת עמ' 231-243

 

לוטן,ר. ובן ארי, ר. (1994). הוראה מורכבת (לא כיתה שגרתית). בתוך: י. ריץ', ר. בן ארי, (עורכים).

            שיטות הוראה לכיתה ההטרוגנית. 17-30, אבן יהודה: רכס.

 

מיטלר פיטר, (2002), החינוך המשלב בהקשר גלובלי, סוגיות בחינוך מיוחד ובשיקום, כרך 17, 2,

43-52, אחוה הוצאה לאור.

 

מרגלית, מ. (2000). לקות לימודית בכתה: דילמות חינוכיות במציאות החדשה/השתמעויות הכשרה

ובהשתלמויות מורים. מכון מופ"ת.

 

מרגלית, מ. (1997), כיווני התפתחות בחינוך המיוחד בישראל- פרספקטיבה בינלאומית, בתוך:

            הקצאת משאבים ושירותים חברתיים, המרכז לחקר המדיניות החברתית בישראל, ירושלים.

 

מרגלית, מ. (1995). מגמות פיתוח בחינוך המיוחד: קידום התמודדות עם בדידות, קשרי חברות

            ותחושת קוהרנטיות. החינוך לקראת המאה ה-21 (עורך דוד חן). רמות. 

 

קובובי, ד. (1977). בין מורה לתלמיד: המורה הטוב בעיני תלמידו. תל אביב: ספרית פועלים.

 

קוהן א. מעבר למשמעת: מצייתנות לקהילתיות. מכון ברנקו וייס לטפוח החשיבה. פרקים 6 ו-7 עמ'

85-127

 

קפלן א. ועשור א. (2001) מוטיבציה ללמידה בביה"ס – הלכה ומעשה. חינוך החשיבה מס' 20. עמ'

            8-21.

 

שרוני-יצחק, ו. (1998). מדריך נבוכים למחנכים והורים של הילד בעל ליקויי הלמידה. ת"א: רכס.

רובינוב, א. (1998). אומנות ההוראה – דרכים ושיטות להוראה יעילה. הוצאת פלדהיים, ירושלים.

      פרק ששי – "תובנת על -  ללמד תלמידים לחשוב"