תוכנה לניהול מכללות מכללת אורנים
5/24/2018 שעות שבועיות: שנתי 2  ציון עובר: 75 שנת לימוד 2012

דידקטיקה של המתמטיקה 2 - התמחות מתמטיקה

12110137161ש'01
ד"ר חנה לב
 אופי הקורס
 שעור
חובת נוכחות
 לפחות ב-80% מהשיעורים
מטרות הקורס

העמקת הידע המתמטי, הידע הפדגוגי והידע הקוריקולרי של המורה, תוך קישורו לסוגי ידע מורה נוספים.

בחינת הקשר בין עולם המתמטיקה לסיטואציות בחיי היום יום.

אסטרטגיות לארגון מידע.


הנושאים (תוכנית הקורס)

א. פרקים נבחרים בגיאומטריה- 

היקף ושטח: היבטים דידקטיים בחישובי היקף המעגל ושטח העיגול.

גופים : פיתוח פעילויות בעקבות קריאת מאמר דידקטי

ב. מספרים עשרוניים -

 היבטים דידקטיים וקוריקולריים בפעולות חשבוניות, הבחנה בין ידע פרוצדורלי להבנה מושגית

ג. בעיות מילוליות-

 פתרון בעיות בעזרת ייצוגים ויזואליים (בגישת המודליזציה)

פתרון בעיות אותנטיות (שימוש במאגר נתונים)

ד. פיתוח חשיבה אלגברית בבית ספר יסודי


דרכי הוראה - למידה
פרונטלי וסדנאי
חובות הסטודנט (מטלות, מבחנים)

נוכחות פעילה בשיעורים (לא יותר מ-3 היעדרויות בסמסטר).

הגשת עבודות במועד שנקבע
הערכת הסטודנט (דרכי הערכה, קריטריונים)

15%  מעורבות ותרומה לשיעור ועמידה במטלות שוטפות

25%  דווח בע"פ ובכתב על פעילות מתמטית שבוצעה על ידי הסטודנט

        או, הגשת תכנון מפורט של רצף שתי פעילויות בגיאומטריה

25% עבודה בעקבות מאמר: תפיסות שגויות אודות כפל וחילוק 

35% עבודה בנושא פיתוח חשיבה אלגברית בבית ספר יסודי.


ביבליוגרפיה

אופי הקורס
 שעור
חובת נוכחות
 לפחות ב-80% מהשיעורים
מטרות הקורס

העמקת הידע המתמטי, הידע הפדגוגי והידע הקוריקולרי של המורה, תוך קישורו לסוגי ידע מורה נוספים.

בחינת הקשר בין עולם המתמטיקה לסיטואציות בחיי היום יום.

אסטרטגיות לארגון מידע.


הנושאים (תוכנית הקורס)

פרקים נבחרים בגיאומטריה- 

היקף ושטח: היבטים דידקטיים בחישובי היקף המעגל ושטח העיגול.

גופים : פיתוח פעילויות בעקבות קריאת מאמר דידקטי

מספרים עשרוניים : היבטים דידקטיים וקוריקולריים בפעולות חשבוניות, הבחנה בין ידע פרוצדורלי להבנה מושגית

אומדן וחוש למספרים.

אסטרטגיות לפתרון בעיות מילוליות: דגשים על פתרון בעיות בעזרת ייצוגים ויזואליים (בגישת המודליזציה)

פיתוח חשיבה אלגברית בבית ספר יסודי.

בעיות אותנטיות (שימוש במאגר נתונים).


דרכי הוראה - למידה
פרונטלי וסדנאי
חובות הסטודנט (מטלות, מבחנים)

נוכחות פעילה בשיעורים (לא יותר מ-3 היעדרויות בסמסטר).

הגשת עבודות במועד שנקבע


הערכת הסטודנט (דרכי הערכה, קריטריונים)

15%  מעורבות ותרומה לשיעור ועמידה במטלות שוטפות

25%  דווח בע"פ ובכתב על פעילות מתמטית שבוצעה על ידי הסטודנט

        או, הגשת תכנון מפורט של רצף שתי פעילויות בגיאומטריה.

25% עבודה בעקבות מאמר: תפיסות שגויות אודות כפל וחילוק 

35% עבודה בנושא פיתוח חשיבה אלגברית בבית ספר יסודי.

 

 


ביבליוגרפיה

 

1. תפיסות שגויות אודות כפל וחילוק

Misconceptions about Multiplication and Division 
By: Anna O. Graeber
From: Arithmetic Teacher March 1993

http://mathcenter-k6.haifa.ac.il/articles(pdf)/article40.pdf

2. שינוי שאלותינו על מנת להעריך את חשיבת התלמידים

Modifying Our Questions to Assess Students' Thinking
By: Michaele F. Chappell and Denisse R. Thompson
From: Mathematics Teaching in the Middle School,
April 1999

http://mathcenter-k6.haifa.ac.il/articles(pdf)/article67.pdf 

3. היגיון וחוסר היגיון אודות שברים ומספרים עשרוניים- נקודת מבט אישית

Sense and Nonsense about Fractions and Decimals - 
One Point of View
 
By: Joseph N. Payne
From: Arithmetic Teacher January 1980

http://mathcenter-k6.haifa.ac.il/articles(pdf)/article55.pdf

4. ערך המקום כמפתח להוראת פעולות במספרים עשרוניים

Place Value as the Key to Teaching Decimal
Operations
 
By: Judith Sowder
From: Teaching Children Mathematics April 1997

http://mathcenter-k6.haifa.ac.il/articles(pdf)/article37.pdf

5. מחשבונים וקונסטרוקטיביזם

Calculators and Constructivism
By: G.H. Wheatley, D.H. Clements & M.T. Battista
From:Arithmetic Teacher, October 1990

http://mathcenter-k6.haifa.ac.il/articles(pdf)/article22.pdf

 

 

6. ההבנה של תלמידים את הקשר בין שברים פשוטים למספרים

    עשרוניים

 

Students' Understanding of the Relationship
Between Fractions and Decimals

By: Zvia Markovits Judith T. Sowder
From: Focus on Learning Problems in
Mathematics ,1991

http://mathcenter-k6.haifa.ac.il/articles(pdf)/article61.pdf

 

7. לחשוב באופן אלגברי, מעבר לתכנית הלימודים של בי"ס יסודי

Thinking Algebraically:
Across the Elementary School Curriculum

By: June Soares, Maria L. Blanton, and James J. Kaput
From: Teaching Children Mathematics, December 2005 / January 2006

8. פיתוח חשיבה אלגברית בכיתות יסוד

Developing Algebraic Reasoning in the Elementary Grades 
By: Jinfa Cai

 9.      עושים אלגברה בכיתותגן –ד         

Doing Algebra in Grades K-4 
By: Zalman Usiskin
From: TeachingChildren Mathematics, February 1997

 http://mathcenter-k6.haifa.ac.il/articles(pdf)/article41.pdf

10.   להמריאאל האלגברה מןההתחלה                                                  

 A flyingstart to Algebra
By: Mollie MacGregor and Kaye Stacey
From: Teaching Children Mathematics, October 1999

http://mathcenter-k6.haifa.ac.il/articles(pdf)/article8.pdf                 

11. מנסרות ופירמידות: בניית מודלים

Prismsand Pyramids: Constructing Three-Dimensional 
Models to Build Understanding
  By: Beverly A. Koester
 From: Teaching Children Mathematics ,  April 2003

http://mathcenter-k6.haifa.ac.il/articles(pdf)/article65.pdf