תוכנה לניהול מכללות מכללת אורנים
5/24/2018 שעות שבועיות: שנתי 2  ציון עובר: 60 שנת לימוד 2013

עבודה עם נוער בסיכון בהיבט מגדרי (מתקדם)

13106003036ס'01
ד"ר עמית מוזיקנט
 אופי הקורס
 סמינריון
חובת נוכחות
 לפחות ב-80% מהשיעורים
מטרות הקורס

ביצוע עבודה סמינריונית העוסקת בעבודה רגישת מגדר עם עם בני נוער בסיכון. העבודה תכלול ניתוח ביקורתי של ספרות תיאורטית ומחקרית בנושא וכן ניתוח של שני ראיונות אותם תתבקשו לבצע ולנתח במסגרת עבודת הסמינריון.


הנושאים (תוכנית הקורס)
מהו טיפל רגיש מגדר? מפגש תיאורטי ואישי עם המושג בכלל ועם ביטוייו במערכת החינוך הפורמאלית ובלתי-פורמאלית. נעסוק בהגדרת נושא למחקר בתחום, בחירת שאלת המחקר ובניית מערך מחקרי לעבודה. נעסוק בסוגיות מרכזיות ודילמות בעבודה מחקרית איכותנית ועריכת ראיונות בתחום: כגון סוגיות אתיות, רפלקציה, המשמעות של חקר נושא הקרוב אלינו ועוד. 
דרכי הוראה - למידה
הוראה פרונטלית, קטעי טלוויזיה, דיונים בכיתה והצגת שלבים בעבודה בפורום הכיתתי.
חובות הסטודנט (מטלות, מבחנים)

עם סיום סמסטר א'- הגשת ראשי פרקים לעבודה וסקירת ספרות ראשונית

בסמסטר ב' - כל סטודנט מחוייב להציג רפראט בנושא עבודתו במסגרת הכיתה

עם סיום סמסטר ב' - הגשת העבודה הסמינריונית

 


הערכת הסטודנט (דרכי הערכה, קריטריונים)

השתתפות בשיעור והצגת רפראט  30%

עבודה סמינריונית 70%


 


ביבליוגרפיה

אברמוביץ', ד. (2004). המלך עירום: גילוי עריות במבט פמיניסטי. תל אביב: בבל.

אפרת, ר. (1999). תהליך היציאה מהארון – Coming Out של מתבגרות לסביות ישראליות: מאפיינים ודפוסי התמודדות. עבודה לשם קבלת תואר מאסטר. חיפה: אוניברסיטת חיפה.

אלח, כ. (2007). חיים מהסוג האחר - הבניה של הומולסביות בעיתוני נוער. אצל ג. רהב, י. ווזנר ופ. עזאיזה (עורכים), נוער בישראל 2005 (עמ' 51-86). תל אביב: רמות.

בן דויד ע. ורבין, ק. (1999). הבדלי עדה ומגדר בטיפול: הרעיון שבבסיס הגישה. בתוך: ק. רבין (עורכת), להיות שונה בישראל: מוצא עדתי ומין בטיפול בישראל (עמ' 11-23). תל אביב: רמות.

גולן, מ. (2002). הבדלים בין נערים לנערות במצוקה השוהים במסגרת חוץ-ביתית כפויה. חברה ורווחה, 22, 519-544.

גיליגן, ק. (1982). בקול שונה: התיאוריה הפסיכולוגית והתפתחות האשה. תל אביב: ספרית פועלים.

וולף, נ. (2004/1992). מיתוס היופי: על השימוש בייצוגים של יופי נגד הנשים. תל אביב: הקיבוץ המאוחד - סדרת מגדרים.

זליגמן, צ. וסולומון, ז. (עורכות) (2004). הסוד ושברו: סוגיות בגילוי עריות. תל אביב: הקיבוץ  המאוחד. שער ראשון, עמ' 41-194.

זיו, א. (2004). מאובייקט לסובייקט- טיפול פמיניסטי בנשים שנפגעו מהתעללות מינית במשפחה. בתוך צ. זליגמן וז. סולומון (עורכות), הסוד ושברו: סוגיות בגילוי עריות (עמ' 257-277). תל אביב: הקיבוץ המאוחד.

זמיר, ק. (2003). החינוך יוצא מהארון: עמדות מורים בישראל כלפי הומוסקסואליות לנכונותם לשילוב הנושא בכיתות הלימוד. עבודה לשם קבלת תואר מאסטר. תל אביב: אוניברסיטת תל אביב.

חיימוביץ גבעתי, ע. (2005). החוויה של נשים המטפלות בנערות בסיכון.  חיבור לשם קבלת תואר מוסמך בעבודה סוציאלית, אוניברסיטת תל אביב.

כהן, א. (2002). תראה את הגוף-תבין את הכאב. המשפט, 13, 66-77. 

כאהן-סטרבצ'ינסקי, פ. יורוביץ, ל., קונסטנטינוב ו. ואפרתי, ר. (2005). מאפיינים וצרכים של הנערות המטופלות בשירות לנערות וצעירות - משרד הרווחה. ירושלים: מאיירס-ג'וינט-מכון ברוקדייל.

לוז, ד., ואבני, ש. (2000). אמא, יש לי משהו לספר לך: הורים וילדיהם על היציאה מהארון. תל אביב: שופרא.

לוטרינגר, ג. (2006). אודות הקשר בין גיבוש זהות הומוסקסואלית לבין רווחה נפשית ותסריטי עולם עוין בקרב בני/ות נוער וצעירים/ות בחברה הישראלית. עבודה לשם קבלת תואר מוסמך. תל אביב: אוניברסיטת תל  אביב.

פוקו, מ. (1996[1976]).  תולדות המיניות I : הרצון לדעת. (תרגום: ג. אש). תל אביב: הקיבוץ המאוחד.

קומם, מ. (2006). חיפוש וקבלת עזרה אצל נערות שברחו מהבית. חיבור לשם קבלת דוקטור לפילוסופיה, אוניברסיטת תל אביב.

קרומר-נבו, מ. (2006). נשים בעוני - סיפורי חיים: מגדר, כאב, התנגדות. תל אביב: הקיבוץ המאוחד.

רובינשטיין, ג. (1994). עמדות פסיכותרפיסטים בישראל כלפי מטופלים הומוסקסואלים. מגמות, ל"ו, 38-48.

רוזמן ברנר, ג'., סברן, ב. וסינגר א. (2001). נשים במרחב הטיפולי. רמת גן: מרכז ייעוץ לאישה.

שילה, ג. (2007). החיים בוורוד: בני נוער וצעירים הומואים, לסביות, ביסקסואלים וטרנסג'נדרים. תל אביב: רסלינג.

רפפורט, ת. (1993). "להיות נערה": אי רציפויות בהתנסויות טעונות מיניות בין מוסדות חיברות. מגמות, ל"ה(1),5-22.

שילה, ג., פזמוני-לוי, א., קמה, ע., לביא, ש. ופנחסי, ב. (2006). גאים במדים: מצבם של חיילים וחיילות הומואים ולסביות בצה"ל. תל אביב: ארגון הנוער הגאה.

שילה ג. ופזמוני-לוי, א. (2008). מחקר אקלים בתי ספר 2008: מצבם של תלמידים הומואים ולסביות במערכת החינוך בישראל. תל אביב: ארגון הנוער הגאה.

שליו, ע., תודר, ד. (2005). השפעת המגדר על מחלות הנפש והטיפול בהן. מתוך: ר. לב-ויזל, ג'.  צוויקל, נ. ברק (עורכות). "שמרי נפשך": בריאות נפשית בקרב נשים בישראל (עמ' 229-255). באר שבע: אוניברסיטת בן גוריון.

Baines, C., Evans, P., & S. Neysmith, S. (Eds.). (1998). Women's caring: Feminist perspectives on social welfare (2nd ed.).Toronto, Canada: Oxford University Press.

 

Greenberg, S. T. & Schoen, E. G. (2008).  Maies eatung disorders: Gender-based therapy for eating disorder recovery. Professional Psychology: Research and practice, 39(4), 464-471.

 

Orme, J. (2002). Social work: Gender, care and justice. British Journal of Social Work, 32(6), 799-814. doi: 10.1093/bjsw/32.6.799

 

Parton, N. (2003). Rethinking professional practice: The contributions of social constructionism and the feminist ethics of care. British Journal of Social Work, 33(1), 1-16. doi: 10.1093/bjsw/33.1.1

 

Saulnier, C. F. (2000): Incorporating feminist theory into social work practice: Group work examples, Social work with Groups, 23:1, 5-29.

 

Tronto, J. C. (1993). Moral boundaries: A political argument for an ethic of care. New York, NY: Routledge.